Privacybeleid voor Beauty Icons AB 


Jouw privacy is belangrijk voor Beauty Icons AB ("Beauty Icons", "CAIA" of "wij"). In dit beleid willen wij je informeren over hoe wij je persoonsgegevens verwerken en welke rechten je hebt. Persoonsgegevens zijn gegevens die aan jou als individu kunnen worden gekoppeld, zoals je naam en contactgegevens.

Samengevat verwerken wij je persoonsgegevens:

 • Voor zover nodig om je bestelling af te kunnen handelen en leveren.
 • Om je aanbiedingen en inspiratie te bieden. Zowel via nieuwsbrieven, sms'jes en gerichte gepersonaliseerde marketing in social media, als verder online en offline.
 • Om met je te communiceren en je vragen te beantwoorden.
 • Om je te vragen naar CAIA en jouw ervaringen met ons.
 • Om je te herinneren aan een verlaten "winkelmandje".
 • Om een klantenaccount aan te maken en te onderhouden.
 • Om te voldoen aan wet- en regelgeving (o.a. consumentenwet en financiële verslaglegging).

Je hebt verschillende rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Zo heb je altijd het recht om bezwaar te maken tegen marketing. Je kunt ook lezen hoe je invloed kunt uitoefenen op onze verwerking van je persoonsgegevens – welke rechten je hebt.

Meer weten? Lees dan graag onze gedetailleerde uitleg hieronder door. Je kunt lezen hoe, waarom en hoe lang wij je persoonsgegevens verwerken.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens?
Beauty Icons AB, met organisatienummer 559153-2493, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. 

Houd er rekening mee dat onze leveranciers van betaaloplossingen, zoals Qliro, persoonsgegevens verwerken die zij via onze website verzamelen bij het doen van aankopen en zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen verwerking. 

Contactgegevens

Als je contact met ons wilt opnemen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@caiacosmetics.com. Ons adres is Biblioteksgatan 29, 6th floor, 114 35 Stockholm, Zweden.


Van wie of waar verzamelen wij je persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens die je met ons hebt gedeeld, of die wij van je hebben ontvangen in verband met een aankoop en wanneer je onze website bezoekt. 


Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?
Je persoonsgegevens worden voornamelijk door ons bij CAIA verwerkt. Wij zullen je persoonsgegevens nooit verkopen. In sommige gevallen delen wij je persoonsgegevens. Hieronder vind je meer details over met welk doel wij welke persoonsgegevens delen. Het kan onder andere nodig zijn dat wij je persoonsgegevens delen om onze verplichtingen jegens jou op een goede en efficiënte manier na te komen, bijvoorbeeld:

 • Om ervoor te zorgen dat je ons betaalt, hebben onze aanbieders van betalingsoplossingen toegang tot je persoonsgegevens.
 • Om producten bij jou thuis of op een afhaalpunt te kunnen afleveren en retourzendingen af te handelen, delen wij je persoonsgegevens met verzendbedrijven.
 • Om je productbeoordelingen te verzamelen en op onze website te publiceren, delen wij je persoonsgegevens met de aanbieder die ons technische oplossingen biedt om de beoordelingen te verzamelen en te publiceren.
 • Om relevante producten op de markt te brengen en onze website zo relevant mogelijk te maken, delen wij je persoonsgegevens met degenen die ons marketingdiensten leveren. Bijvoorbeeld Google en Facebook.
 • Wij zullen je persoonsgegevens delen met IT-leveranciers die de persoonsgegevens namens ons verwerken als verwerkers om ons te helpen met IT-diensten.

Je kunt contact met ons opnemen als je meer gedetailleerde informatie wenst over met wie wij je persoonsgegevens delen.


Dragen wij je persoonsgegevens naar buiten de EU/EER over?
CAIA verwerkt je persoonsgegevens over het algemeen binnen de EU/EER, maar in individuele gevallen maken wij gebruik van leveranciers uit landen buiten de EU/EER. Wanneer wij je persoonsgegevens overdragen naar buiten de EU/EER, zorgt CAIA ervoor dat er een voldoende hoog beschermingsniveau is om zo te zorgen dat de overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de AVG. CAIA kan je persoonsgegevens doorgeven aan de Verenigde Staten, aan onze nieuwsbriefaanbieder en aan onze leveranciers die diensten verlenen om relevante producten op de markt te brengen en om onze website zo relevant mogelijk te maken. Neem contact met ons op als je vragen hebt over hoe wij je persoonsgegevens delen.


Hoe kun je de verwerking van je persoonsgegevens beïnvloeden?
Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heb je verschillende rechten waarmee je invloed kunt uitoefenen op onze verwerking van persoonsgegevens. Hieronder vind je meer gedetailleerde informatie over je rechten. Als je hierover vragen hebt of een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op.


Recht om toestemming in te trekken
In die gevallen waarin wij de verwerking van je persoonsgegevens baseren op toestemming, heb je het recht om die toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Je herroeping wordt van kracht vanaf het moment dat je jouw toestemming intrekt. 

Recht van bezwaar
Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang om redenen die verband houden met je specifieke situatie. Lees hieronder meer over wat belangenafweging inhoudt. Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing van ons, zoals nieuwsbrieven. In sommige andere gevallen bestaat het recht om bezwaar te maken niet (bijv. op grond van de wettelijke verplichting om je persoonsgegevens te bewaren).


Recht op inzage
Je hebt het recht om bevestiging te krijgen of wij persoonsgegevens over je verwerken. Je kunt je verzoek sturen naar info@caiacosmetics.com. Als wij je persoonsgegevens verwerken, heb je het recht op inzage in een kopie van de persoonsgegevens die wij verwerken en op informatie over de verwerking.

Recht op rectificatie
Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben te laten corrigeren en om ons te vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing ("recht op vergetelheid") en beperking van de verwerking
Onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om je persoonsgegevens te laten wissen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt, of als je jouw toestemming waarop de verwerking is gebaseerd intrekt en als er geen andere rechtsgrond is om de verwerking voort te zetten. Je hebt ook het recht om CAIA te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de juistheid van de persoonsgegevens door jou wordt betwist of wanneer de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan verzoekt om beperking van het gebruik. Dit geldt ook in de tijd dat we een belangenafweging controleren in gevallen waarin je bezwaar maakt tegen onze verwerking van je persoonsgegevens.


Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Je kunt dit doen in de specifieke EU/EER-lidstaat waar je woonachtig bent, waar je werkt of waar een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming heeft plaatsgevonden. In Zweden is de Zweedse autoriteit voor privacybescherming (IMY) de toezichthoudende autoriteit. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Je hebt het recht om ons te instrueren om een deel van je persoonsgegevens die wij over je hebben over te dragen aan een ander bedrijf (gegevensoverdraagbaarheid). Voor de toepassing van dit recht worden de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, toegepast in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar en compatibel formaat indien:

 • De verwerking is gebaseerd op toestemming of een contract; en
 • De verwerking automatisch wordt uitgevoerd

Bij de uitoefening van je recht op overdraagbaarheid van gegevens heb je, indien technisch mogelijk, het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van CAIA naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te laten overdragen.

Hoe en waarom verwerken wij je persoonsgegevens?

Het is ons doel om zo transparant mogelijk te zijn over hoe en waarom wij je persoonsgegevens verwerken. In de onderstaande tabellen kun je meer gedetailleerde informatie lezen over waarom wij je persoonsgegevens verwerken (het doel van de verwerking), welke persoonsgegevens wij verwerken, onze wettelijke basis voor de verwerking van je persoonsgegevens en hoe lang wij je persoonsgegevens voor elk doel verwerken. Verwerking die nodig is voor de voltooiing van een aankoop 

Wij verwerken je persoonsgegevens om je aankoop te kunnen voltooien, bijvoorbeeld om het product te kunnen leveren. 

Houd er rekening mee dat onze aanbieders van betaaloplossingen je persoonsgegevens ook verwerken om de betaling van je bestelling te beheren. Onze aanbieders van betaaloplossingen zijn onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken voor dergelijke verwerkingen. Bij sommige van onze aanbieders van betaaloplossingen kun je een eenvoudigere manier kiezen om aankopen te doen door automatisch je persoonsgegevens in te vullen of te zorgen dat je apparaat die onthoudt.


Doel - aankopen doen

Verwerking

Persoonsgegevens

Rechtsgrondslag

Bewaartijd

Om je aankoop te administreren, te bevestigen en te leveren en met je te communiceren over je levering, en om informatie te verzamelen over je ervaring.

Naam
E-mailadres
Bestelinformatie
Geselecteerde betaalmethode
Adres
TelefoonnummerOvereenkomst

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract met jou

Wij bewaren je persoonsgegevens tot 36 maanden na het plaatsen van je bestelling.

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij delen je persoonsgegevens met onze aanbieder van betaaldiensten, die je persoonsgegevens verwerkt in verband met de aankoop. Onze aanbieder van betaaldiensten is een onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking. Voor meer informatie verwijzen wij je naar het privacybeleid van onze aanbieder van betaaldiensten, waarover je in verband met je aankoop meer gedetailleerde informatie zult ontvangen.


Wij delen je naam, adres, contactgegevens en bestelinformatie ook met onze magazijnleverancier die de persoonsgegevens verwerkt in zijn hoedanigheid van gegevensverwerker namens ons. 


Wij zullen, via onze magazijnleverancier, je naam, adres en contactgegevens delen met de vervoerder die je kiest in verband met je aankoop om je producten te kunnen leveren. De door ons ingeschakelde vervoerders zijn onafhankelijke verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, verwijzen wij je naar hun respectieve privacybeleid. Het doel - alle vragen over je aankoop, evenals retourzendingen enz. behandelen. 

 

Verwerking

Persoonsgegevens

Rechtsgrondslag

Bewaartijd

Om contact met je op te nemen met vragen over je aankoop, zoals het informeren dat een product is teruggeroepen of niet langer beschikbaar is of soortgelijke informatie. 

Naam
E-mailadres
Bestelgegevens (welke artikelen je hebt besteld)

Gerechtvaardigd belang

De verwerking is noodzakelijk om contact met je te kunnen opnemen over vragen met betrekking tot je aankoop

Vanaf het moment dat je de aankoop
uitvoert en 36 maanden daarna. Als je gebruik wilt maken van je
herroepingsrecht, open aankoop of je product wilt ruilen en om te kunnen voldoen aan de wetgeving inzake consumentenbescherming.

Naam
E-mailadres
Bestelgegevens
Adres
Telefoonnummer

Overeenkomst

Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract met jou 


Wettelijke verplichting

De verwerking is ook noodzakelijk zodat wij kunnen handelen in overeenstemming met de wetgeving inzake consumentenbescherming. 

Vanaf het moment dat je de aankoop
uitvoert en 12 maanden daarna. Als je ervoor kiest om een van je rechten uit te oefenen, zullen wij je persoonsgegevens verwerken totdat wij een beslissing hebben genomen over het herroepingsrecht, de open aankoop of het ruilen van een product en een eventuele terugbetaling hebben voltooid of het nieuwe product naar je hebben verzonden.

Om het hoofd te kunnen bieden aan eventuele
klachten, reclamaties en/of juridische geschillen met ons.

Naam
Contactgegevens (e-mail, telefoonnummer en adres)
Bestelinformatie
Informatie die je hebt verstrekt en die relevant is in het kader van de klacht, reclamatie en/of juridisch geschil, bijvoorbeeld informatie over wat er mis is met het product

Wettelijke verplichting

De verwerking is ook noodzakelijk om te kunnen handelen in overeenstemming met de wetgeving inzake consumentenbescherming. 

Vanaf het moment dat we worden
geattendeerd op je klacht, reclamatie en/of juridisch geschil en zolang deze aanhangig is. Als we je claim afwijzen, bewaren we de informatie altijd 36 maanden voor het geval je ervoor kiest om je juridische geschil door een andere entiteit te laten beoordelen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij delen je persoonsgegevens met de aanbieder van ons e-commerceplatform en met onze klantenservice, die namens ons persoonsgegevens verwerkt in zijn hoedanigheid van gegevensverwerker.Verwerking die plaatsvindt om te kunnen voldoen aan wettelijke vereisten 

In sommige gevallen moeten wij je persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van wetten of andere vereisten, zoals de eis uit de wet op financiële verslaglegging om gegevens te bewaren, de wet op het witwassen van geld  en de wetgeving inzake consumentenbescherming. Als je ons geen persoonsgegevens verstrekt voor deze doeleinden, kunnen wij je aankoop bij ons niet uitvoeren.

Doel van het nakomen van wettelijke verplichtingen

Verwerking

Persoonsgegevens

Rechtsgrondslag

Bewaartijd

Om te voldoen aan wetten, zoals de wet op financiële verslaglegging en de antiwitwaswetgeving


Transactiegegevens, betaalgeschiedenis en andere informatie die op je factuur wordt weergegeven
zoals naam en contactgegevens.

IP-adres

Wettelijke verplichting.


Om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Vanaf het moment dat je je aankoop voltooit zeven (7) tot acht (8) jaar in overeenstemming met de Zweedse wet op financiële verslaglegging en vijf tot tien (5-10) jaar in overeenstemming met de antiwitwaswetgeving.

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij delen je persoonsgegevens met onze IT-leverancier, die namens ons persoonsgegevens verwerkt in zijn hoedanigheid van gegevensverwerker. 


Verwerking om beoordelingen te beheren

Het doel - beoordelingen beheren

 

 

Verwerking

Persoonsgegevens

Rechtsgrondslag

Bewaartijd

Publicatie van je beoordeling op onze website. 

Naam

E-mailadres

Bestelinformatie

Recensie 

Toestemming 


Voordat we je beoordeling publiceren, vragen we je altijd om toestemming.


Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken. Dit heeft echter geen invloed op de verwerking voordat je je toestemming intrekt. Wij verwerken je persoonsgegevens om je na je aankoop een verzoek te kunnen sturen. 


De beoordeling blijft staan totdat je de
beoordeling verwijdert van het reviewplatform

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij delen je persoonsgegevens met ons marketingplatform, dat namens ons persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van gegevensverwerker. Verwerking om je klantenaccount te beheren

Je kunt ervoor kiezen om op onze website een klantenaccount aan te maken en wanneer je een aankoop bij ons doet, wordt er automatisch een klantenaccount aangemaakt. Om je klantenaccount te beheren, verwerken wij je persoonsgegevens voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Als je ons hiervoor geen persoonsgegevens verstrekt, kunnen wij je geen klantenaccount verstrekken.

Doel - Je klantenaccount beheren

 

 

Verwerking

Persoonsgegevens

Rechtsgrondslag

Bewaartijd

Voor het beheren van je klantenaccount
dat je hebt aangemaakt en waarmee je kunt inloggen en je eerdere aankopen kunt bekijken.

Dit omvat het verzenden van bijgewerkte informatie over je account en ons privacybeleid.

Dit omvat ook verwerking om beveiligingsmaatregelen te nemen met betrekking tot je account.


Wij gebruiken cookies die je identificeren wanneer je inlogt, zodat je ingelogd kunt blijven op je klantenaccount 

Naam
Gebruikersnaam 

E-mailadres
Bestelgegevens

Aankoopgeschiedenis

Retouren en reclamaties
Adres
Telefoonnummer

Inloggegevens


Overeenkomst

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van ons contract, om je een account te verstrekken wanneer je hebt besloten om een account aan te maken. Verwerking om je updates van ons privacybeleid te sturen is noodzakelijk om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Wij bewaren je persoonsgegevens totdat je ons vraagt om je account te verwijderen of uiterlijk
gedurende twee (2) jaar vanaf je laatste aankoop of totdat je ervoor kiest om je klantenaccount te verwijderen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij delen je persoonsgegevens met onze leverancier van het e-commerceplatform, die namens ons persoonsgegevens verwerkt in zijn hoedanigheid van gegevensverwerker.
Verwerking om nieuws, inspiratie en relevante aanbiedingen aan je te communiceren

Wij gebruiken cookies, pixels en soortgelijke technologieën om je persoonsgegevens te verzamelen en te analyseren hoe je onze website gebruikt en voor marketingdoeleinden. Meer gedetailleerde informatie over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden vind je in ons cookiebeleid [link]. 

Het doel - Nieuwsbrieven en andere marketing

 

Verwerking

Persoonsgegevens

Rechtsgrondslag

Bewaartijd

Om op aanvraag
nieuwsbrieven en relevante aanbiedingen naar je te sturen

E-mailadres

Telefoonnummer 

Adres
Bestelinformatie
Aankoopgeschiedenis
Bezoekgeschiedenis

(Op basis van je interactie met als reden de nieuwsbrief)  

Wanneer je ervoor kiest om
je te abonneren op onze nieuwsbrief, verwerken wij je persoonsgegevens op basis van je toestemming

Als je ervoor hebt gekozen om
nieuwsbrieven en relevante aanbiedingen te ontvangen, sturen wij je die toe totdat je je afmeldt voor onze nieuwsbrieven.

Om je marketing te sturen
na het voltooien van een aankoop.

E-mailadres
Bestelinformatie Aankoopgeschiedenis

Leeftijd
Bezoekgeschiedenis

(Op basis van je interactie met als reden de nieuwsbrief)  

Zodra je een aankoop hebt gedaan
verwerken wij je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het versturen van relevante direct marketing. Dit doen we alleen als je een aankoop hebt gedaan en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van marketing.

Als we je nieuwsbrieven sturen
op basis van ons gerechtvaardigd belang sturen wij je dergelijke marketing gedurende twee (2) jaar na je laatste aankoop, tenzij je voor die tijd bezwaar maakt tegen het ontvangen van marketing.

Om gerichte marketing uit te voeren
richting jou op sociale media en op sites van derden.

Naam

E-mailadres
Aankoopgeschiedenis

Zoekgeschiedenis 

Klikgeschiedenis

InteractiegegevensOns gerechtvaardigd belang
is om je persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketingdoeleinden en om onze marketing relevanter voor je te maken.
Dit doen we alleen als je een aankoop bij ons hebt gedaan en geen bezwaar hebt gemaakt tegen het ontvangen van marketing.

Jouw persoonsgegevens
worden verwerkt vanaf het moment dat je je aankoop hebt voltooid tot twee (2) jaar daarna, tenzij je daarvoor bezwaar maakt tegen onze marketing

Ter promotie van
onze producten op onze website kunnen we jouw foto's/video's van het product publiceren, als je die op je sociale media hebt gedeeld

De foto/video die je hebt gedeeld op sociale media, je gebruikersnaam en je tekst. Dit kan persoonlijke informatie over jou bevatten. 

Ons gerechtvaardigd belang
is om materiaal te plaatsen dat je hebt getagd met onze merknaam #caiacosmetics, #caia of #iamcaia.

Totdat je meedeelt
dat je niet langer wilt dat wij de foto/film op onze website tonen

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij delen je persoonsgegevens met de aanbieders van ons e-commerceplatform en ons marketingplatform, die namens ons persoonsgegevens verwerken in hun hoedanigheid van gegevensverwerker. 


Als je hiermee hebt ingestemd, leveren we pixels aan platforms met advertentieservices, zoals Meta en Google, waarmee we samenwerken om onze gekochte advertenties te optimaliseren. Vervolgens delen we geaggregeerde informatie over gepseudonimiseerde persoonsgegevens. 

Verwerking van persoonsgegevens wanneer je contact met ons opneemt

Als je contact opneemt met onze klantenservice, per e-mail of via andere kanalen, moeten wij je persoonsgegevens verwerken.

Het doel - Klantenservice

Verwerking

Persoonsgegevens

Rechtsgrondslag

Bewaartijd

Om je vragen te beantwoorden wanneer je contact met ons opneemt via formulieren op onze website, telefoon, sociale media of een ander kanaal waar je contact met ons opneemt.

Naam, 

Contactgegevens (telefoon en e-mail)

Adres

Gebruikersnaam op sociale media

Case-informatie en eventuele foto's die naar ons zijn verzonden en andere informatie die de persoon ons verstrekt.

Gerechtvaardigd belang 


Ons gerechtvaardigd belang bij het beheer en de opvolging van ons contact met jou.

Wij bewaren je persoonsgegevens uit de communicatie met jou gedurende 12 maanden vanaf het moment dat wij contact met je hebben opgenomen over deze zaak. 

Om in staat te zijn om
met je te communiceren wanneer je contact met ons opneemt om feedback te geven.

E-mailadres

We verwerken ook informatie die je ons verstrekt wanneer je ons feedback geeft.

Gerechtvaardigd belang 


Ons gerechtvaardigd belang bij het beheer en de opvolging van ons contact met jou.

Wij bewaren je persoonsgegevens uit de communicatie met jou gedurende 12 maanden vanaf het moment dat wij contact met je hebben opgenomen over deze zaak. 

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij delen je persoonsgegevens met onze leverancier van klantenservice, die namens ons persoonsgegevens verwerkt in zijn hoedanigheid van gegevensverwerker. Verwerkingen die plaatsvinden wanneer je onze website bezoekt

Als je ervoor hebt gekozen om hiervoor toestemming te geven, worden persoonsgegevens verzameld van je mobiele telefoon, computer of andere apparaten die je gebruikt om onze website te bezoeken. 

Wij gebruiken cookies, pixels en soortgelijke technologieën om je persoonsgegevens te verzamelen en te analyseren hoe je onze website gebruikt en voor marketingdoeleinden, het zogenaamde profileren. Meer gedetailleerde informatie over de cookies we gebruiken en voor welke doeleinden vind je in ons cookiebeleid [link]. 

Wij en onze leveranciers nemen maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen.

Het doel - Wanneer je onze website bezoekt

 

 

Verwerking

Persoonsgegevens

Rechtsgrondslag

Bewaartijd

Om onze website en zijn functies te verbeteren en om de gebruikerservaring aan te passen en te verbeteren, en om te analyseren hoe je onze website gebruikt.


Berekening van het aantal bezoekers aan de website.

Informatie over hoe je de website gebruikt, bijvoorbeeld welke producten je hebt gekozen om op te klikken. 


De geografische gebieden van waaruit je onze website bezoekt.


Bezoekgeschiedenis

Toestemming 


Wanneer je onze website bezoekt, vragen wij je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor marketingdoeleinden.


Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken. 

Wij bewaren de persoonsgegevens tot maximaal 24 maanden nadat je onze website hebt bezocht, of totdat je je toestemming intrekt. 

Als je een aankoop hebt gedaan door je e-mailadres in te voeren, om je
verlaten winkelwagentje op te slaan en je te herinneren aan het/de product(en) die je nog in het winkelwagentje hebt liggen. 

E-mailadres

Informatie over producten in je winkelwagen 

Ons gerechtvaardigd belang
is om het je zo makkelijk mogelijk te maken om het product waarin je interesse hebt getoond te kopen door het toe te voegen aan de winkelwagen.

Vanaf het moment
dat je het product in de winkelwagen legt totdat je een aankoop doet, maar niet langer dan vijf (5) dagen.

Wij bieden onze producten aan op basis van je gebruik van onze website, op sociale media die je bezoekt.


We gebruiken marketingdiensten op basis van een analyse van hoe je onze website gebruikt, door middel van cookies, pixels of vergelijkbare technologieën, evenals informatie die deze marketingdiensten over je hebben.

Digitale identificator-informatie over hoe je onze website gebruikt

Klikgeschiedenis

Aankoopgeschiedenis 

Webbrowser

Beeldschermresolutie 

Informatie over hoe je de website gebruikt, bijvoorbeeld op welke producten je hebt geklikt

De geografische gebieden van waaruit je onze website bezoekt

Bezoekgeschiedenis

 Toestemming 


Wanneer je onze website bezoekt, vragen wij je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken voor marketingdoeleinden.


Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming in te trekken.

 We kunnen je 24 maanden na je bezoek aan onze website marketing sturen.

Ontvangers van persoonsgegevens

Wij delen je persoonsgegevens met de aanbieders van ons e-commerceplatform en ons marketingplatform, die namens ons persoonsgegevens verwerken in hun hoedanigheid van gegevensverwerker. 


Wij gebruiken Google Tag Manager om informatie te verkrijgen over hoe je onze website gebruikt. Als je hiermee hebt ingestemd, leveren we pixels aan platforms met advertentieservices, zoals Meta, Tiktok en Google, waarmee we samenwerken om onze gekochte advertenties te optimaliseren. Vervolgens delen we geaggregeerde informatie over gepseudonimiseerde persoonsgegevens.

HOE HEBBEN WIJ DE BELANGENAFWEGING BEOORDEELD WANNEER DE WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS ONS GERECHTVAARDIGD BELANG IS?

Voor bepaalde doeleinden verwerkt Beauty Icons AB je persoonsgegevens en beroept zich op ons gerechtvaardigd belang als rechtsgrond voor de verwerking. Bij de beoordeling van de wettelijke grondslag baseren wij ons op een belangenafwegingstoets. In de bovenstaande tabellen hebben wij ons gerechtvaardigd belang aangegeven. Neem contact met ons op als je meer wilt lezen over hoe we deze test hebben uitgevoerd. Onze contactgegevens staan vermeld aan het begin van dit privacybeleid.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID 

Beauty Icons AB behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Het beleid dat in die tijd van kracht is, is beschikbaar op onze website.

Dit privacybeleid is bijgewerkt door Beauty Icons AB op 3 maart 2024.

CAIA Cosmetics

Jouw pagina

Wachtwoord vergeten?

U heeft nog geen artikelen aan de winkelwagen toegevoegd.Start shopping